A54313

Vertrekt vanaf luchthaven

Komt aan op luchthaven

Vluchtnummer A54313 vertrekt om 13:25:00 vanaf Brussel Airport (Zaventem) naar Aéroport de Lyon-Saint Exupéry. De vlucht arriveert om 14:50:00.